Povratak
Turistička zajednica Grada Pleternice objavljuje javni natječaj za imenovanje direktora/direktorice turističke zajednice.

Turistička zajednica Grada Pleternice objavljuje javni natječaj za imenovanje direktora/direktorice turističke zajednice.

Na temelju članka 18.stavak 1. točka 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19,42/20) članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22 ), članka 26.stavak 6. Statuta Turističke zajednice Grada Pleternice (Službeno glasilo Grada Pleternice 09/20) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje direktora/direktorice  Turističke zajednice Grada Pleternice od 28. prosinca 2021.godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Pleternice (dalje u tekstu: Turističko vijeće) raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za   imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Grada Pleternice

 • 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno, puno radno vrijeme od 4 godine

 

 

 1. I. Uz opće uvjete Zakona o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19) direktor/direktorica Turističke zajednice, mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete za obavljanje poslova radnog mjesta direktora lokalne turističke zajednice koja ostvaruje manje od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje, propisane člankom 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22 ):

 

 1. završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij;
 2. da ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka, ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu;
 3. znanje jednog stranog jezika;
 4. znanje rada na osobnom računalu.

 

 1. II. Uz dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta iz članka I., prilikom prijave na javni natječaj, kandidat prilaže svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.

 

III. Osim uvjeta iz članka 1. i članka II., kandidat za direktora/direktoricu mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (NN 52/19, 52/20) što kandidati dokazuju potpisanom izjavom ovjerenom kod javnog bilježnika.

 

 

 1. IV. Uz pisanu prijavu i životopis kandidati su dužni priložiti:

 

 1. dokaz o stručnoj spremi-preslika diplome ili potvrde visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi,
 2. dokaz o radnom iskustvu na poslovima s područja turizma-elektronični zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrda ranijeg poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz kojeg je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo,
 3. prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica,
 4. dokaz o aktivnom poznavanju jednog stranog jezika-preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata ili vlastoručno potpisana Izjava,
 5. dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu, a ako nema, odabrani kandidat je dužan u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit,
 6. potpisanu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da protiv kandidata nije donesena pravomoćna sudska presuda ili rješenje o prekršaju te nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje sukladno članku 21. stavak 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 52/19 i 42/20),
 7. dokaz o poznavanju rada na računalu-preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata ili vlastoručno potpisana Izjava
 8. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca)
 9. preslika osobne iskaznice ili domovnice

 

*iznimno, sukladno članku 23. stavak  5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20), stručni ispit nisu dužne polagati osobe koje u trenutku zasnivanja radnog odnosa u turističkoj zajednici imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi

 

Napomena: Sukladno članku 24. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20)

 

– direktor turističke zajednice i drugi radnici zaposleni u turističkoj zajednici ne mogu biti predsjednicima niti članovima skupštine ili turističkog vijeća niti jedne turističke zajednice,

– direktoru turističke zajednice nije dopušteno obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu,sukladno posebnom propisu , na području za koje je osnovna turistička zajednica,

– direktor turističke zajednice ne smije u svojstvu osobe ovlaštene za zastupanje turističke zajednice donositi odluke odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na financijski ili drugi interes njegovog bračnog ili izvanbračnog druga,životnog partnera sukladno posebnom propisu koji regulira životno partnerstvo osoba istog spola,djeteta ili roditelja,

– direktor turističke zajednice ne smije biti član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili druge pravne osobe  koja je član te turističke zajednice.

 

 

 1. V. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Natječaja

 

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se i zaprimaju na adresu:

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA PLETERNICE,

Trg hrvatskih branitelja 1,

34310 Pleternica,

s naznakom “Za natječaj –ne otvaraj”

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kandidatkinje predočiti će se izvornik ili ovjerena preslika.

 

Za osobe koje udovoljavaju uvjetima natječaja i steknu status kandidata/kandidatkinje, biti će proveden prethodni intervju o čemu će prethodno biti obaviješteni elektroničkim putem.

 

Za kandidata/kandidatkinju koji ne pristupi razgovoru, smatrati će se da je povukao/povukla prijavu za Natječaj.

 

Administrativnu kontrolu i pregled pristiglih prijava izvršiti će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja  koju imenuje Turističko vijeće Grada Pleternice.

Povjerenstvo će nakon provedenog postupka dostaviti listu kandidata Turističkom vijeću.

 

Pozvani kandidati/kandidatkinje predstaviti će Turističkom vijeću prijedlog programa rada za slijedeće četiri godine.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata/kandidatkinje na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Pleternice.

 

Sa odabranim kandidatom/kandidatkinjom sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme od 4 (četiri) godine .

 

Obavijest o natječaju biti će objavljena na službenoj web  stranici Turističke zajednice Grada Pleternice https://tz.pleternica.hr/ te  na službenoj web stranici Grada Pleternica  http://pleternica.hr/.

 

Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Pleternice zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/direktorice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

 

 1. VI. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679.

U Pleternici, 08.04.2022.godine

 

TURISTIČKO VIJEĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA PLETERNICE

Vezane datoteke

Vezane objave

Obavijest o zatvaranju Švearove ulice za Moto susrete

Pročitaj više

Obavijest o zatvaranju ulica za Međunarodni konjički turnir

Pročitaj više

Portal Pleternica.hr koristi kolačiće (cookies). Nastavkom pregleda ovih stranica slažete se s korištenjem kolačića. Više o tome

Slažem se
Skip to content